Rate this post

براي اولين بار در دوره قاجار كاركنان سفارت انگليس دوچرخه را به ايران آوردند.
درابتدا مردم آن را بچه شيطان لقب داده و احتمال دخالت جن و پری را در حركت اين وسيله مطرح می نمودند!