Rate this post

گرچه روزه گرفتن باعث بهبود سلامتی بدن هست ولی بادوچرخه سواری در چند ساعت قبل از افطار، دفع سموم و چربی سوزی و تناسب اندام را تجربه کنیم.

همچنین با دوچرخه شما فقط محیط اطراف تون مشاهده نمیکنین بلکه جزیی از اونها میشین. همه دوست دارند با شما صحبت کنند بنابراین یک راه عالی برای تعامل با مردم و جوامع هست.
خانمRebecca Lowe انگلیسی ،دوچرخه سواری که به تنهایی در ایران،در بیابان ها، کوه ها و شهرها سفر کرد

دوچرخه سواری در ماه رمضان

دوچرخه سواری قبل از افطار

منبع: آریا چرخ قم